Switch to full style
พระพุทธพจน์ - พุทธภาษิต พระธรรมเทศนา และ ธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตอบกระทู้

บุญวาสนา

จันทร์ 30 ม.ค. 2023 5:40 am

อย่าให้กิเลส แซงธรรม กรรมมันยุติธรรม
ทำกรรมอิหยังไว้ กะคืนสู่ผู้นั้น
ทั้งดีหรือชั่วเนาะ ไผทำดีอย่าเพิ่งสิ้นหวังเด้อ ไผทำชั่วอย่าได้ใจ #กรรมมีจริง

หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต

"รู้ ไม่ต้องติดรู้ วางเฉย รู้เฉย รู้เฉย จิตใจก็สบาย สบายก็รู้ ทุกข์เกิดก็รู้ ทุกข์ทางกายเกิดก็รู้ เปลี่ยนอิริยาบถ กายเป็นสุขก็รู้ รู้ รู้อยู่เรื่อยๆ

ธรรมะนั้นมีหลายรสหลายชาติ ขอให้ท่านเลือกเอาเถิด เลือกเอาธรรมะที่หมดกิเลส ก็ใช้ได้ เมื่อยังไม่หมดเราก็รู้ เราก็ทำให้มากขึ้น

อย่างนี้ควรละ ควรวาง อย่างนี้ควรเจริญให้มาก ให้มาก โยมก็จะสบาย สบาย..."

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก


#หลวงตามหาบัว #ญาณสัมปันใน —-#รู้เท่าก็ปล่อยวาง เมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหน ไม่หยุด ไม่ถอย ความชำนิชำนาญในขันธ์ 5 จะปรากฏขึ้น รูปขันธ์จะถูกปล่อยไปก่อน ด้วยปัญญา

ในขั้นเริ่มแรกพิจารณารูปขันธ์ ปัญญาจะรู้เท่าก่อนขันธ์อื่น และปล่อยวางรูป ได้ จากนั้นก็ค่อยปล่อย เวทนาได้ สัญญาได้ สังขารได้ วิญญาณได้ในระยะเดียวกัน

คือรู้เท่า พูดง่ายๆ พอรู้เท่าก็ปล่อยวาง ถ้ายังไม่รู้เท่ามันก็ยึด พอรู้เท่าด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อย ปล่อยไปหมด

เพราะเห็นแต่จิตกระเพื่อม แย็บๆๆ ไม่มีสาระอะไรเลย คิดดี ขึ้นมาก็ดับ คิดชั่วขึ้นมาก็ดับ คิดอะไรๆ ขึ้นมาขึ้นชื่อว่าสังขารปรุงแต่งแล้ว ดับด้วยกันทั้งนั้น

ร้อยทั้งร้อย ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นาน
พอจะเป็นสาระแก่นสารให้เป็นที่ตายใจได้เลย

หลวงตามหาบัว#หลวงปู่ไม #อินทสิริ —- #ผู้มีบารมี เมื่อบุญวาสนาแก่กล้า มันจะทิ้งได้หมด ทิ้งกิเลส ทิ้งสมบัติภายนอก ทิ้งความเจ็บปวด ในเวลาภาวนา ทิ้งคู่บารมีได้ เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทิ้งพระนางพิมพาออกบวช

เมื่อทิ้งภาระกายนอกได้แล้ว ก็จะมาภาวนา ทิ้งความเจ็บปวดที่เป็นภาระในส่วนทางร่างกาย แล้วก็ทิ้งกิเลสที่เป็นภาระในส่วนทางจิตใจ
จิตใจก็จะน้อมเข้ามา น้อมเข้ามาอยู่กับพุทโธล้วนๆ น้อมเข้ามาอยู่กับอานาปานสติล้วนๆ

นี่แหละจิตใจของผู้มีบารมีที่จะได้รู้ธรรม จะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับ

หลวงปู่ไม อินทสิริ
ตอบกระทู้