Switch to full style
ซื้อ - ขาย - แลกเปลี่ยน พระเครื่องสายภาคกลาง
ตอบกระทู้

พระนวโกฏิเศรษฐี(รุ่นแรก) เนื้อทองคำอู่ อ.ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์

จันทร์ 23 มิ.ย. 2014 10:59 am

เหลือ4เหรียญ บูชาเหรียญละ 750 ส่ง EMS ฟรี

สอบถามที่ 086-797-6660 ศุภณัฏฐ์

P1020990_resize.JPG
P1020990_resize.JPG (80.92 KiB) เปิดดู 941 ครั้ง

P1020997_resize.JPG
P1020997_resize.JPG (73.88 KiB) เปิดดู 941 ครั้ง


พระนวโกฏิเศรษฐี (พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์)
จัดสร้างขึ้น ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ขออนุญาติ พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขัณฑ์(พระอาจารย์ติ๋ว) จัดสร้าง

คุณวรเทพ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
เหรียญเนื้อนวะ (ไม่ทราบ)
กริ่งลอยองค์นวโกฏิ (ไม่ทราบ)

คุณเล็ก ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
เหรียญเนื้อทองคำอู่ (ไม่ทราบ)
เหรีญเนื้อตะกั่ว (ไม่ทราบ)

ประวัติพระเศรษฐีนวโกฏิ
พิธีกรรมการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิ ถูกบันทึกขึ้นอย่างเป็นทางการและถูกเก็บงำอยู่ในนครล้านช้างนั้นมานับร้อยปี กระทั่งท่าน
เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) แห่งวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ ได้ตำรามาเมื่อครั้งไปตรวจดินแดนล้านช้าง และได้เมตตา
จัดสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามตำรับดั้งเดิมเป็นครั้งแรกจำนวน ๙ องค์ เพื่อเป็นมหามงคลในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
ต่อมาตำรานี้ได้รับการถ่ายทอดมายังท่านเจ้าคุณพระวรคุณ (อ่ำ) วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี และได้สร้างสืบต่อกันมาจนมาถึง
อาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์
พระนวโกฏิเศรษฐีเป็นรูปนิมิตรหรือสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ เป็นรูปจำลองปฏิมากรปางสมาธิทั้ง ๙ ซึ่งบรรลุเป็นอริยบุคคลตั้งแต่
ดำรงขันฐ์อยู่ อันได้แก่
๑.ธนันชัยเศรษฐี ๒.ยัสสะเศรษฐี ๓.สุมะนะเศรษฐี ๔.ปะฏิลัสสะเศรษฐี ๕.อะนาถะปิณฑิกะเศรษฐี
๖.เมณฑะเศรษฐี ๗.โชติกะเศรษฐี ๘.สุมังคละเศรษฐี ๙.วิสาขามทาอุบาสิกา

คาถาพระนวโกฏิเศรษฐี

มาขะโย มาวะโย มัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว ธัญญะธารานิเม ปะวัสสันตุ ธะนันชัยยสสะ ยะถาคาเร สุวัณณานิ หิรัญญาจะ
สัพพะโภคา จะรัตตะนา ปะวัสสันตุเม เอวังคาเรสุมะนะ ปะฏิลัสสะจะ อะนาถะปิณฑิกะ เมณฑะกัสสะ โชติกะ สุมังคะลัสสะ จะมันธาตุ
เวสสันตะรัสสะ ปะวัสสันติ ยะถาคาเร เอเตนะสัจจะวัชเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเต (คนทั้งหลาย) เม (ตัวเราเอง)

ท่านใดสามารถสวดพระคาถานี้ได้ทุกวัน ทำให้เกิดมีลาภ มีทรัพย์ เจริญด้วยยศศักดิ์ วาสนาเป็นเมตตาแก่ผู้คนที่พบเห็นรักใคร่
อนึ่งถ้ามีทุกข์ภัย ให้นิมนต์องค์พระเศรษฐีนวโกฏิลงสรงน้ำ ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ แล้วสวดพระคาถาข้างบนนี้ ๙ จบ นำน้ำมนต์ที่
ได้ทำเสร็จแล้วปะ พรม ดื่ม กิน จะบันดาลให้พ้นทุกข์ พ้นโศก เกิดสุขสวัสดิ์ โชคลาภแก่ชีวิต
ตอบกระทู้